Nezařazené

KVALITA VODY na koupalištích

Všechna místa ke koupání, která někdo provozuje, se musí sledovat z pohledu kvality vody; jak bazén, tak přírodní nádrž. Požadavky na kvalitu vody a četnost její kontroly upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který říká, že provozovatel koupaliště musí zajistit, aby koupající nebyli vystaveni zdravotním rizikům ze znečištění vody. U umělých koupališť je tento požadavek zajištěn nepřetržitou úpravou bazénové vody včetně kontinuálního měření provozních ukazatelů a periodickým laboratorním ověřováním účinnosti úpravy. U přírodních koupališť lze kvalitu vody ovlivnit jen obtížně, protože většinou jde o nádrže povrchových vod.
mokré vlasy
Co se monitoruje
Provozovatel koupaliště nebo místně příslušná hygienická stanice si objedná u akreditované laboratoře odběr a analýzu vody určené ke koupání. Orientačně lze říci, že se analýza provádí jednou za dva týdny či jednou za měsíc, konkrétně to však záleží na typu koupaliště a jednotlivých ukazatelích. Co se hodnotí? Jde o celou řadu parametrů. Vždy se sleduje mikrobiální znečištění vody. U umělých koupališť se stanovují kromě indikátorů fekálního znečištění i některé lidské patogeny. U přírodních koupališť se navíc monitoruje výskyt sinic. Když voda z pohledu kvality nevyhovuje, musí provozovatel bazénu zjednat nápravu, případně bazén zavřít. U přírodních nádrží je to složitější, tady se voda neupravuje. Zato rychle zjistíte, jestli je v (ne)pořádku, stačí se podívat na internet, na webové stránky jednotlivých hygienických stanic. Ty u konkrétních přírodních koupališť v rámci svého regionu uvádějí veselé či smutné smajlíky.

(Ne)zveřejňování výsledků kontroly
Je třeba rozlišovat. U uměle vybudovaných bazénů se výsledky nemusí zveřejňovat. Záleží na provozovateli, zda vás na požádání nechá nahlédnout do protokolu o kvalitě vody. A přidá i vysvětlení, protože laik se v něm těžko zorientuje. Byť by vám mohla stačit základní informace, zda je voda vyhovující, nebo ne. Kdežto u přírodních koupališť se výsledky zveřejňují, a to na webu příslušné hygienické stanice. Dojde-li ke znečištění koupací vody, provozovatel to musí návštěvníkům sdělit. Tuto informaci byste měli najít po celou dobu trvání znečištění na všech pokladnách u vstupu na koupaliště, a pokud zde nejsou, jsou v blízkosti koupaliště na viditelném místě.
mokré vlasy
TEST NA SINICE
Jak rozlišit, zda zelenkavé zbarvení přírodních koupališť mají na svědomí sinice? Do plastové láhve naberte vodu co nejblíže u dna, nechte ji stát asi dvacet minut. Když se nahoře objeví zelená hmota připomínající krupici či nasekané jehličí, a jinak je voda čirá, pak s největší pravděpodobností jde o sinice.
Máte doma bazén? Přečtěte si jak ho čistit na .